Welkom bij Op Maat BHV

Uw specialist in incompany trainingen van BHV,EHBO enVCA  

Is BHV Verplicht?

Ja, binnen elk bedrijf is het volgens de Arbo-wet verplicht deskundige bijstand op het gebied van BHV te hebben geregeld. Afhankelijk van onder andere de grootte van een bedrijf  bent u dan ook als werkgever verplicht één of meer werknemers op te leiden tot bedrijfshulpverlener. 

Er is een aantal eisen waaraan werkgevers moeten voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze eisen zijn terug te vinden in de Arbo-wet en in het bijbehorende Arbo-besluit. Daar staan tevens de taken en verplichtingen van een BHV'er in omschreven.

Bij het organiseren van bedrijfshulpverlening is het van belang dat de werkgever de volgende stappen onderneemt:

- Risico-inventarisatie en -evaluatie; 
- Overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging; 
- Aanwijzen van bedrijfshulpverleners; 
- Bedrijfshulpverleners opleiden; 
- Ontruimingsplan; 
- Communicatie; 
- Oefeningen. 

Waarbij als eisen worden gesteld: 

-De organisatie van de BHV en daarmee tevens het aantal BHV-ers, hun opleiding,  bereikbaarheid, beschikbaarheid, uitrusting en geoefendheid en de middelen en  voorzieningen ten behoeve van de  BHV moeten zodanig zijn dat de taakvervulling  op het gebied van BHV onder alle omstandigheden gewaarborgd is; 
- De werkgever moet de BHV zodanig organiseren dat binnen enkele minuten na  het plaatsvinden van een ongeval de BHV-taken op adequate wijze kunnen  worden vervuld en dat na aankomst van      (professionele) hulporganisaties deze op  adequate wijze kunnen worden bijgestaan (de voorpostfunctie); 
- Als er risico's zijn voor de veiligheid of gezondheid van andere werknemers in de  nabije omgeving van het bedrijf, dan moeten de betrokken werkgevers zodanige  organisatorische maatregelen op het   gebied van de BHV nemen, dat de  betrokken BHV'ers bij een ongeval over en weer bijstand kunnen verlenen; 
- Een goede communicatie en afstemming met de parate externe  hulpverleningsorganisaties moet zijn gewaarborgd; 
- Als werkgevers voor de uitvoering van hun BHV-taken gezamenlijke    bedrijfshulpverlening organiseren, dan moeten de afspraken daarover schriftelijk  worden vastgelegd.